بستن
(0) سبد خرید
شما محصولی در سبد خرید ندارید.
همه دسته بندی ها
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  نمایشگاه بین المللی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی مشهد

  سه شنبه, 04 دی,1397

  نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی در مشهد برگزار میگردد.

  هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که آخرین تولیدات در حوزه دکوراسیون داخلی، کابینت، مبلمان، سرویس خواب، بوفه ، لوستر و .... برای کلیه علاقمندان ، مشتریان و صاحبان حرف در این زمینه‌ها به نمایش درآمده و فرصتی برای نوآوری و طرح ایده‌های جدید برقرار گردد.

  برگزار کننده‌ی نمایشگاه : شرکت ایده تجارت هرمس 

  محل برگزاری نمایشگاه : مشهد - انتهای بلوار وکیل‌آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد

  سالن‌های برگزاری نمایشگاه : سالن مفاخر، فردوسی و عطار 

  تاریخ‌ برگزاری نمایشگاه : سه شنبه 97/10/04 الی جمعه 97/10/07 از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر می‌توانید از این نمایشگاه بازدید فرمایید.

   لینک خبر

  تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد سال 97 

  تاریخ موضوع

   برگزار کننده

   

  ۹۷/۱۰/۰۴ – ۹۷/۱۰/۰۷ نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ  ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﺗﺠﺎرت ﻫﺮﻣﺲ
  ۹۷/۱۰/۱۲ – ۹۷/۱۰/۱۵  اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻬوه و نوﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮم، ﺷﮑﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته  
  ۹۷/۱۰/۱۲ – ۹۷/۱۰/۱۵  ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﻓﺎﺿﻼب وﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ، ﻟﻮله و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻦ و آﺑﯿﺎری  
  ۹۷/۱۰/۱۲ – ۹۷/۱۰/۱۵  دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  
  ۹۷/۱۰/۱۲ – ۹۷/۱۰/۱۵ نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ,ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه,ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت  
  ۹۷/۱۰/۱۲ – ۹۷/۱۰/۱۵  ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﻧﮓ و رزﯾﻦ,ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ,ﭼﺴﺐ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎ  
  ۹۷/۱۰/۲۴ – ۹۷/۱۰/۲۸  ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
  ۹۷/۱۰/۲۴ – ۹۷/۱۰/۲۸  هشتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
  ۹۷/۱۰/۲۴ – ۹۷/۱۰/۲۸  ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی، دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮر و صدا  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
  ۹۷/۱۰/۲۴ – ۹۷/۱۰/۲۸  دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ  
  ۹۷/۱۱/۰۳ – ۹۷/۱۱/۰۶  چهاردهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی (ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن)  
  ۹۷/۱۱/۱۱ – ۹۷/۱۱/۱۴  دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ گواهی ﺷﺪه (ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﻮد) همزمان ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬای ﻣﺸﻬﺪ  
  ۹۷/۱۱/۱۱ – ۹۷/۱۱/۱۴  ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  
  ۹۷/۱۱/۱۱ – ۹۷/۱۱/۱۴  اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ها  
  ۹۷/۱۱/۲۴ – ۹۷/۱۱/۲۸  دوازدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎﻧﻪ
  ۹۷/۱۲/۰۷ – ۹۷/۱۲/۱۰  دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت (آﺟﯿﻞ،ﺧﺸﮑﺒﺎر، ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﮏ)  
  ۹۷/۱۲/۰۷ – ۹۷/۱۲/۱۰  اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آرد، ﻧﺎن، ﻏﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته  
  ۹۷/۱۲/۰۷ – ۹۷/۱۲/۱۰  ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  
  ۹۷/۱۲/۱۷ – ۹۷/۱۲/۲۴  ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﺑﻬﺎر)  ﺳﺎزﻣﺎن همیاری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

    آدرس و تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

  ارسال نظر