عملکرد چپگرد - راستگرد در ابزارهای برقی و شارژی چگونه است ؟